Vydavatelství

Spolek se zaměřuje na odborné publikace, které mohou mít charakter vědeckých nebo populárně-naučných publikací zejména s tématikou zaměřenou na oblast ekonomické teorie a praxe. Současně však Spolek preferuje publikační činnost svých členů.

Publikace jsou vydávány jako nerecenzované (týká se zejména autorů mimo akademickou sféru, kteří na recenzování neaspirují) nebo recenzované. Publikace, které mají být vydány jako recenzované monografie, musí být recenzovány alespoň dvěma recenzenty, kteří jsou nezávislí a nepůsobí na stejném pracovišti jako autor publikace.

Recenzenti jsou jmenováni Vědeckou radou nakladatelství Spolku pro rozvoj ekonomických věd, současně je možné, ba i recenzenty navrhl sám autor. Recenzenti především hodnotí, nakolik je naplněno několik základních požadavků na odborný text, mezi něž patří zejména aktuálnost, novost a původnost, čerpání z relevantních zdrojů a odkazování na ně, věcná a metodická správnost a formální úroveň textu.

Publikované knihy

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB V ČESKÉ REPUBLICE

Tato publikace je snahou o stručné shrnutí informací k EET dostupných autorovi k 1. květnu 2016. Cílem publikace není hodnotit pro a proti EET, ale pokud možno poskytnout základní informace, které mohou být pro budoucí uživatele EET důležité.

Obsah | Ukázka